GDPR

Известие за поверителност за осъществяване на маркетинг

Като юридическо лице, установено на територията на Република България и като член на Victoria Group, Сити Хотел Мениндмънт ЕАД (наричано по-долу „Хотелиерът“) е администратор на лични данни и обработва тези данни в съответствие с GDPR. и актовете по прилагането им, действащото национално законодателство и всички групови политики и вътрешни правила, процедури, стандарти, най-добри практики и оценки на въздействието върху защитата на данните.

С оглед на това Хотелиерът предоставя на своите служители това уведомление за поверителност, съдържащо следната информация в съответствие с член 13 от GDPR:

 •  относно отговорното за обработването на вашите данни лице;;
 •  какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 •  относно целите и правните основания за обработването
 •  срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 •   как да упражните правата си съгласно ОРЗД, както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на вашите данни носи Сити Хотел Менинджмънт ЕАД, rрегистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, с ЕИК: 205411096, със седалище и адрес на управление в  София, п.к. 1407, бул.Джеймс Баучер 100, представлявано от управителя Калоян Николов , носи отговорност за обработката на категориите лични данни, посочени по-долу.

Ако искате да получите повече информация за това какви данни сме събрали относно вас, да получите копие от документите, съдържащи вашите лични данни или да упражните някое от правата си по GDPR, както и ако имате съмнения, че вашите данни се използват в по неправомерен начин, можете да се свържете със служителя по защита на данните: dpo@hotel-marinela.com

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на нашия бизнес, свързан с управлението на хотел Маринела, е нормално да се събира и обработва информация за нашите клиенти. Информацията се събира директно и се отнася по-специално до вашето име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон).

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

В случай, че изявите своето изрично съгласие, вашите данни ще бъдат използвани за предоставяне на информация относно промоции и друга интересна информация, свързана с услугите ни.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Осъществяването на формите на обработване, свързани с е-маркетинг, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл, чрез обаждане и/или СМС за намаления, промоции, томболи и други маркетингови активности.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Protection and security of your data are important for us. In order to avoid any loss, abuse or unauthorized access we apply all reasonable measures and means of protection. Nevertheless, if you suspect any breach we are asking you to contact us immediately by using the stated contact details.

WHAT PERIOD WE KEEP YOUR DATA FOR

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИТЕ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • • право на достъп и информация относно обработването на вашите данни;
  • право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;
  • право да оттеглите съгласието си за обработка на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на вашето изричното съгласие;
  • право на преносимост на данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, като в зависимост от Вашите инструкции ще Ви предоставим копие от същите или автоматично ще ги прехвърлим към друга организация;
  • право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за вас не са точни;
  • право да поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.
  • право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в Хотела и получаване на актуална информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 •  други хотели от групата , когато е необходимо и допустимо по закон;
 •  компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;
 •  партньори на СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ (напр. туроператори, счетоводители, дружество за външен архив или юристи при съдебен спор), включително посредством платформите Clock Evolution;
 • при сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени.
 • При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  • по факс – 029153525;’
  • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;’
  • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.
TOP